Geothermie

Onder geothermie wordt verstaan de winning van aardwarmte. Dit vindt plaats door warm water uit bodemlagen op een diepte van meer dan 500 m op te pompen. Nadat de warmte bovengronds is afgestaan wordt het "fossiele aardwater" op grote diepte teruggepomt in dezelfde aardlagen.  

In Nederland is geothermie toegepast tot ca 2500 m. Het opgepompte water heeft een temperatuur van 65 en 90 graden. Om kostendekkend aardwarmte te exploiteren is een groot debiet en een hoge temperatuur noodzakelijk. Geologisch wordt gezocht naar goede watervoerende aardlagen.

Knelpunten bij de winning van aardwarmte zijn de aanwezigheid van dichtgecementeerde watervoerende lagen, breukzones en het voorkomen van olie en gas in de aquifer. Ook de chemische samenstelling van het water is een aandachtspunt voor mens en toegepaste materialen.

Geothermie toepassingen vallen onder de Mijnbouwwet. Dit behoort tot de portefeuille van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Aangezien de investeringskosten voor het uitvoeren van een boring groot zijn is door de rijksoverheid een 'garantiefonds of stimuleringsegeling' opgericht. Indien een boring niet het gewenste volume grondwater opbrengt kan aanspraak gemaakt worden op dit fonds.

Geothermie wordt in Nederland toegepast in de tuinbouw en de woningbouw. In de tuinbouw is het verwarmen van kassen een ideale , stabiele afnemer van warmte. Dit wordt regelmatig gecombineerd met afgifte aan woningen of utiliteitsbouw.

In de woningbouw wordt geothermie ook toegepast. Distributie van het warme water vindt plaats via een warmtenetwerk. Voor de rendabele exploitatie van een geothermie bron zijn ca 4000 a 5000 woningen noodzakelijk.

Voor het succesvol realiseren van een project met aardwarmte is meer nodig dan alleen techniek en voldoende warmtevraag.  Inpassing in de ruimtelijke ordening, een milieueffectrapportage, zekergestelde warmteafname en diverse vergunningen maken onderdeel uit van dit soort omvangrijke projecten. De investeringskosten voor een aardwarmte project lopen in de miljoenen. De aanleg van het warmtenetwerk is bij het realiseren van een stedelijk aardwarmtesysteem overigens de grootste kostenpost.