Projecten

Provincie Noord-Holland 2018 -2019:
Beoordeling vergunningaanvragen OBES

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018-2019 :
Beoordeling meldingen GBES

Bergen en Egmond 2018:
Advies ontwerp bodemenergiesysteem

Rijswijk 2016 -2017:
Onderzoek potenties warmte koude opslag landgoed.

Haarlem, 2014-2015:
Interferentiegebied GBES Waarderpolder en Oost-radiaal.

Haarlem, 2012 -2014:
Bodemenergieplan Waarderpolder en Oostradiaal

Amsterdam, 2014:
Keizersgracht en Molenpad, advies implementatie gesloten bodemenergiesystemen.

Haarlem, 2013:
Advies realisatie gesloten bodemenergiesystemen Brouwersvaart

Den Haag, 2008-2010:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
Task force bodemenergie: 'Groen licht voor bodemenergie'

Middelharnis, 2006:
Advies open WKO-systeem

Publicaties
-Bodemenergie in Haarlem, Konniginnebuurt
-Ondergronds bestemmen van Bodemenergie, vakblad Bodem