Wijzigingsbesluit Bodemenergie

Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

 Per 1 juli 2013 is het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen in werking getreden.

Het Wijzigingsbesluit heeft als doel het stimuleren van de toepassing van bodemenergie (bijdrage aan klimaatdoelstellingen en energietransitie) en de bescherming van de bodem.

Dit wordt mogelijk gemaakt door kortere procedures, betere ordening van ondergronds ruimtegbruik door bodemenergie en betere (rechts)bescherming van de bodemenergiesystemen.

Het Wijzigingsbesluit is van belang voor provincies (beleidsmakers en bevoegd gezag voor open systemen), gemeenten (beleidsmakers en bevoegd gezag voor gesloten systemen) en uitvoerders (boorbedrijven en installateurs die bodemenergiesystemen aanleggen).

Niet van toepassing op

Het Wijziginsbesluit is niet van toepassing op warmtelozingen, open systemen en geothermiesystemen vanaf 500 m (Mijnbouwwet) en bodemenergiesystemen die niet gebruikt worden voor het koelen of verwarmen van ruimten van gebouwen.

De belangrijkste regels

De regels uit het Wijzigingsbesluit zien vooral op de balans tussen warmte en koude die aan de bodem wordt toegevoegd, onderlinge negatieve interferentie, maximale retourtemperatuur en voor gesloten systemen minimale retourtemperatuur, doelmatig gebruik van bodemenergie en minimaal energierendement.

De toepassing van bodemenergiesystemen moet geschieden op duurzame wijze. Hieronder vallen twee aspecten: het belang van de bescherming van de bodem en een doelmatig gebruik van bodemenergie. Hieronder valt ook negatieve interferentie met andere bodemenergiesystemen maar niet negatieve interferentie met andere bestemmingen en functies van de bodem.

Besluit lozen buiten inrichtingen

In het Besluit lozen buiten inrichtingen zijn algemene regels opgenomen die betrekking hebben op gesloten bodemenergiesystemen buiten inrichtingen.