Wet- en regelgeving

De Underground Explorers zijn betrokken bij diverse aspecten van de energie-transitie. De energietransitie heeft een verdere ontwikkeling van wet- en regelgeving tot gevolg.

Zo is sinds 2013 de Wet- en regelgeving rond bodemenergie-systemen volledig aangepast via het Wijzigingsbesluit Bodemenergie. Daarnaast zijn er aanpassingen in oa de Warmtewet en de Mijnbouwwet.

Warmtenetwerken, warmteplannen, bodemenergieplannen, aardwarmte: alles is vollop in ontwikkeling.  Zo ook de wet- en regelgeving rondom deze onderwerpen.

  • wetgeving bij open en gesloten bodemenergiesystemen
  • ruimtelijke inpassing van bodemenergie
  • interferentiegebieden en bodemenergieplannen
  • warmteplannen
  • gasloze nieuwbouw en aansluitplicht
  • ondergrondse ruimtelijke ordening
  • geothermie

Underground Explorers adviseert u bij deze vraagstukken. Wij adviseren de Rijksoverheid, Provincies en Gemeenten maar ook ontwikkelaars, ondernemingen, instellingen, coöperaties en particulieren.

Duurzame bodemenergie :  Under your feet, it begins