Bestemmingsplan 3D

In een bestemmingsplan wordt normaliter alleen de ordening voor het gebruik van de bovengrond vastgelegd. Dit gebeurt door het vaststellen welke functies waar in een gebied zijn toegestaan. Daarbij worden functies voor wonen, bedrijven, verkeer en waterstaat etc. onderscheiden. Trace's voor spoorlijnen, wegen, plannen voor nieuwe woonwijken, spelregels voor bebouwing in bestaand stedelijk gebied, noem maar op.

Het aspect ondergrond is daarbij niet of nauwelijks vermeld en in ieder geval is de functie voor gebruik van de ondergrond praktisch nooit specifiek bestemd. Het gebruik van de ondergrond neemt echter sterk toe, met name in stedelijk gebied. Dit kan op korte termijn resulteren in conficten en op langere termijn op een zeer onrendabele benutting van de potenties die de ondergrond biedt. Om dit te voorkomen is ondergrondse ordening, zeker in drukke gebieden, wenselijk.

Het specifiek bestemmen van de functies van de ondergrond is mogelijk via een facet-bestemmingsplan zoals is beschreven in de Wet ruimtelijke ordening. Het drie-dimensionale facet van het bestemmingsplan biedt diverse voordelen. Zo geeft het een eenduidig beeld van de langere termijn functies in de ondergrond. Daarnaast biedt het meer eenduidigheid omtrent de spelregels voor gebruik van de ondergrond en geeft het een juridische borging wat aantrekkelijk is voor langere termijn investeringen. Ook brengt een ondergronds bestemmingsplan met zich mee  dat ondergrondse onderwerpen niet onbedoeld aan de aandacht van de bovengrondse ontwikkeling ontsnappen. Het heeft dus ook een zeer sterk signalerende functie die bovendien niet sectoraal is.

Al met al borgt het 3D-bestemmingsplan de long-term functies van ondergronds gebruik en zal meer synergie met bovengrondse ontwikkelingen ontstaan. In stedelijk gebied is een ondergronds bestemmingsplan of een ondergrondse vise een must om de uitdagingen van de toekomst -klimaatadaptatie en energieneutraliteit- gestructureerd en consequent aan te pakken.

Neem voor meer informatie contact op met Marc van Someren (06-29590008)